• (+84) 2623.73.79.79
  • info@aeroco.com.vn

Hình ảnh chế biến cà phê niên vụ 2021 tại Aeroco Farm